“స్పందన”కు ప్రతిస్పందన ఎంత

పి ఎఫ్ఆర్ మిలన్ లకు పక్కా ఏర్పాట్లతో సంసిద్దతతో ఉండాలి. జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ. మల్లికార్జున

పి ఎఫ్ఆర్ మిలన్ లకు పక్కా ఏర్పాట్లతో సంసిద్దతతో ఉండాలి; జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ. మల్లికార్జున

ఇకపై పిల్లలకూ హెల్మెట్ తప్పని సరి

సంచలనం..సంచలనం… సంచలనం

స్పందన వర్క్ షాప్ కు అందరూ తప్పని సరిగా హాజరు కావాలి