“మోల్నుపిరావిర్ ఒక్కరోజులోనే దేహంలోని వైరస్ ను చంపేస్తుందట

"మోల్నుపిరావిర్ "... ప్రస్తుతం ఈ పదం డ్రగ్ ప్రపంచంలో జోరుగా వినిపిస్తోంది. ముఖ్యముగా కోవిద్ తో అల్లాడుతున్న దేశాలలో ఈ డ్రగ్ గురించి తెలుసుకొని ఊపిరి ప

Read More